OUR PROJECT

DỰ ÁN

         

INFORMATION

Client:

Là Men Pizzeria

Release Date:

Location:

698 Lạc Long Quân, Hanoi

Giải pháp:

- Tư vấn chiến lược và quản trị dự án 

- Sản xuất nội dung đa nền tảng 

- Ads Performance

Detail: