OUR PROJECT

DỰ ÁN

           

INFORMATION

Client:

HƯƠNG ỐC - ỐC NGON TRÒN VỊ

Release Date:

Location:

Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội

Giải pháp:

- Tư vấn chiến lược và quản trị dự án 

- Sản xuất nội dung đa nền tảng

- Ads Performance: Facebook Ads

Detail: